طراحی برنامه زمانی سرویس دانشگاه

طراحی برنامه زمانی سرویس دانشگاه بناب در سال 1397 که در سال های آینده نیز مورد استفاده قرار گرفت.

برنامه زمانی سرویس دانشگاه بناب

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند