طراحی جلد کتاب روش های ارائه و پژوهش دکتر دهخوارقانی

طراحی جلد کتاب روش های ارائه کتبی و شفاهی در مهندسی و علوم .

نویسنده: دکتر رحیم دهخوارقانی
عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری بناب

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند