طراحی لوگوی کمیته کتابخانه ی انجمن آشتی

طراحی لوگوی کمیته کتابخانه ی بنیاد توسعه فرهنگی آشتی بانه

طراحی لوگوی کمیته کتابخانه ی انجمن آشتی

نیما فدایی

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب